fpzip.pl


intermaxillar


Przeka¿ 1 % podatku dochodowego
dla Fundacji Promocji Zatrudnienia i Przedsiêbiorczoœci
KRS nr 0000264136Fundacja Promocji Zatrudnienia i Przedsiêbiorczoœci zosta³a powo³ana w 2006 roku w celu wspierania aktywnoœci gospodarczej przedsiêbiorstw oraz promowania inicjatyw lokalnych i miêdzyregionalnych, zatrudnienia osób niepe³nosprawnych oraz promowania dzia³alnoœci na rzecz ochrony zdrowia. Fundacja posiada status Organizacji Po¿ytku Publicznego.Nasze dotychczasowe doœwiadczenie pokazuje, i¿ pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego ze œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej stanowi istotny element poprawy pozycji konkurencyjnej zarówno podmiotów gospodarczych, jak i poszczególnych regionów naszego kraju. Fundacja oferuje przedsiêbiorcom kompleksow¹ pomoc
w zakresie pozyskania dofinansowania na ró¿nego rodzaju przedsiêwziêcia. Przyk³adamy du¿¹ wagê do indywidualnego podejœcia do ka¿dego projektu. Podczas wstêpnego etapu prac analizujemy mo¿liwoœæ pozyskania dofinansowania, bior¹c pod uwag¹ zarówno charakterystyk¹ podmiotu ubiegaj¹cego si¹ o dofinansowanie, jak i charakter samego przedsiêwziêcia. W wyniku analiz wskazujemy Klientowi potencjalne Ÿród³a finansowania oraz warunki jakie nale¿y spe³niæ, aby takie dofinansowanie otrzymaæ. W nastêpnej kolejnoœci przygotowujemy wniosek o dofinansowanie wraz
z wymaganymi za³¹cznikami (m.in. biznes plany, dokumenty formalne wnioskodawcy oraz oœwiadczenia). Jeœli wymaga tego wniosek oferujemy tak¿e pomoc w procesie uzyskania promesy bankowej dotycz¹cej planowanego przedsiêwziêcia. Po otrzymaniu dofinansowania proponujemy naszym Klientom wsparcie obejmuj¹ce:

  • zarz¹dzanie projektem zgodnie z wymogami poszczególnych programów i funduszy, pomoc w przygotowywaniu wniosków o p³atnoœæ i rozliczenie projektu.


Strona g³ówna | Dzialalnosc statutowa | Us³ugi | Partnerzy | Praca | 469-537-3202 | Mapa witryny


Powrót do treœci | Wróæ do menu g³ównego