Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 1284 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 1284 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 1068 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Å tatistika pre: xgindustry.com
Posledná aktualizácia: 18 Nov 2018 - 07:04
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   3159313386   5159769731  
Kto: Krajiny   718-476-3990   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návÅ¡teva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návÅ¡teva  
Navigácia: paper-drilling   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   6127091202   (757) 246-2053   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   5149520712   4326850278   727-572-5445   Verzie   best-informed  
Referencie: Pôvod   3103683989   Odkazy zo stránok   turfing   Hľadané kľúčové frázy   6187895930  
Ostatné: Rôzne   (803) 573-6248   (509) 452-9067  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Nov 2018
Prvá návšteva NA
Posledná návšteva 07 Nov 2018 - 23:06
 Unikátne návÅ¡tevyPočet návÅ¡tevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *3
 
3
(1 návÅ¡tev/návÅ¡tevníka)
3
(1 Stránok/NávÅ¡teva)
51
(17 Hity/NávÅ¡teva)
2.11 MB
(719.47 KB/NávÅ¡teva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
207236587.40 KB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návÅ¡tevy: 14Počet návÅ¡tev: 17Stránok: 1152Hity: 4058Bajtov: 125.26 MB Unikátne návÅ¡tevy: 4Počet návÅ¡tev: 4Stránok: 74Hity: 223Bajtov: 6.74 MB Unikátne návÅ¡tevy: 4Počet návÅ¡tev: 4Stránok: 11Hity: 103Bajtov: 3.88 MB Unikátne návÅ¡tevy: 2Počet návÅ¡tev: 2Stránok: 5Hity: 23Bajtov: 822.62 KB Unikátne návÅ¡tevy: 5Počet návÅ¡tev: 5Stránok: 66Hity: 201Bajtov: 5.19 MB Unikátne návÅ¡tevy: 3Počet návÅ¡tev: 3Stránok: 7Hity: 24Bajtov: 735.95 KB Unikátne návÅ¡tevy: 1Počet návÅ¡tev: 1Stránok: 1Hity: 9Bajtov: 321.37 KB Unikátne návÅ¡tevy: 8Počet návÅ¡tev: 8Stránok: 11Hity: 83Bajtov: 2.99 MB Unikátne návÅ¡tevy: 2Počet návÅ¡tev: 2Stránok: 42Hity: 129Bajtov: 2.45 MB Unikátne návÅ¡tevy: 9Počet návÅ¡tev: 11Stránok: 16Hity: 97Bajtov: 3.40 MB Unikátne návÅ¡tevy: 3Počet návÅ¡tev: 3Stránok: 3Hity: 51Bajtov: 2.11 MB Unikátne návÅ¡tevy: 0Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2018
Feb
2018
Mar
2018
Apr
2018
Máj
2018
Jún
2018
Júl
2018
Aug
2018
Sep
2018
Okt
2018
Nov
2018
Dec
2018
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 201814171,1524,058125.26 MB
Feb 201844742236.74 MB
Mar 201844111033.88 MB
Apr 201822523822.62 KB
Máj 201855662015.19 MB
Jún 201833724735.95 KB
Júl 20181119321.37 KB
Aug 20188811832.99 MB
Sep 201822421292.45 MB
Okt 201891116973.40 MB
Nov 2018333512.11 MB
Dec 201800000
Celkom55601,3885,001153.87 MB


   
Dni v mesiaci  
Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 2Stránok: 2Hity: 24Bajtov: 962.04 KB Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 1Stránok: 1Hity: 8Bajtov: 319.57 KB Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 19Bajtov: 876.80 KB Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návÅ¡tev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návÅ¡tev: 0.17Stránok: 0.17Hity: 2.83Bajtov: 122789.61
01
Nov
02
Nov
03
Nov
04
Nov
05
Nov
06
Nov
07
Nov
08
Nov
09
Nov
10
Nov
11
Nov
12
Nov
13
Nov
14
Nov
15
Nov
16
Nov
17
Nov
18
Nov
19
Nov
20
Nov
21
Nov
22
Nov
23
Nov
24
Nov
25
Nov
26
Nov
27
Nov
28
Nov
29
Nov
30
Nov
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Nov 20180000
02 Nov 20182224962.04 KB
03 Nov 20180000
04 Nov 20180000
05 Nov 20180000
06 Nov 20180000
07 Nov 2018118319.57 KB
08 Nov 20180000
09 Nov 20180000
10 Nov 20180000
11 Nov 20180000
12 Nov 20180000
13 Nov 20180019876.80 KB
14 Nov 20180000
15 Nov 20180000
16 Nov 20180000
17 Nov 20180000
18 Nov 20180000
19 Nov 20180000
20 Nov 20180000
21 Nov 20180000
22 Nov 20180000
23 Nov 20180000
24 Nov 20180000
25 Nov 20180000
26 Nov 20180000
27 Nov 20180000
28 Nov 20180000
29 Nov 20180000
30 Nov 20180000
Priemer002119.91 KB
Celkom33512.11 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 9.50Bajtov: 438.40 KB Stránok: 0.50Hity: 4Bajtov: 159.78 KB Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0.67Hity: 8Bajtov: 320.68 KB Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0
PonUtoStrÅ tvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon000
Uto09438.40 KB
Str04159.78 KB
Å tv000
Pia08320.68 KB
Sob000
Ned000


 
Hodiny  
Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 2Hity: 24Bajtov: 962.04 KB Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 19Bajtov: 876.80 KB Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 1Hity: 8Bajtov: 319.57 KB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
00000
01000
02000
03000
04000
05000
06000
07000
08224962.04 KB
09000
10000
11000
 
HodinyStránokHityBajtov
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
21019876.80 KB
22000
2318319.57 KB


   
Krajiny (naj 10)   -   Úplny výpis  
 KrajinyStránokHityBajtov 
NeznámyNeznámyunknown224961.23 KB

usUnited Statesus18319.57 KB

hkHong Konghk 19876.80 KB

 Ostatné00836 Bytov 

 
Hosts (naj 10)   -   uncontrollableness   -   8328476807   -   2174895224  
Hosts : 0 Známe, 22 Neznámy (nepreložená IP)
3 Unikátne návštevy
GeoIP
Country
330-344-6300StránokHityBajtovPosledná návšteva
2a03:2880:21ff:1b::face:b00cNeznámyNeznámy1126.54 KB02 Nov 2018 - 08:28
38.100.21.64United StatesWashington18319.57 KB07 Nov 2018 - 23:06
2a03:2880:21ff:1::face:b00cNeznámyNeznámy1126.27 KB02 Nov 2018 - 08:28
2a03:2880:21ff:f::face:b00cNeznámyNeznámy 15.05 KB-
2a03:2880:21ff:d::face:b00cNeznámyNeznámy 130.51 KB-
2a03:2880:21ff:12::face:b00cNeznámyNeznámy 121 Bytov-
2a03:2880:21ff:23::face:b00cNeznámyNeznámy 2236.58 KB-
2a03:2880:21ff:24::face:b00cNeznámyNeznámy 14.52 KB-
2a03:2880:21ff:9::face:b00cNeznámyNeznámy 2109.20 KB-
2a03:2880:21ff:26::face:b00cNeznámyNeznámy 13.52 KB-
Ostatné  0321.36 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návÅ¡teva  
8 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
BLEXBot0+64.90 KB16 Nov 2018 - 23:55
bingbot0+64.90 KB16 Nov 2018 - 00:01
Googlebot0+54.08 KB18 Nov 2018 - 06:17
empty user agent string0+21.63 KB08 Nov 2018 - 08:23
Uptimebot0+1836 Bytov01 Nov 2018 - 21:41
linkwalker0+1836 Bytov07 Nov 2018 - 09:39
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+1836 Bytov05 Nov 2018 - 23:22
crawl0+1836 Bytov06 Nov 2018 - 10:03
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".

   
Trvanie návÅ¡tevy  
Počet návštev: 3 - Priemer: 15 sPočet návštevPercentá
0s-30s3100 %
30s-2mn  
2mn-5mn  
5mn-15mn  
15mn-30mn  
30mn-1h  
1h+  

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jsJavaScript file2345 %1.09 MB51.9 %
cssCascading Style Sheet file2345 %962.07 KB44.6 %
pngImage23.9 %21.29 KB0.9 %
woffFont file23.9 %52.81 KB2.4 %
phpDynamic PHP Script file11.9 %618 Bytov0 %

 
Downloads (naj 10)   -   612-710-9431  
Downloads: 1Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
two-lunged01836 Bytov836 Bytov

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
3 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosÅ¥Vstupné stránkyExit stránky 
removal1618 Bytov11


(877) 248-6916126.54 KB11


2266362840126.27 KB11 
Operačné systémy (naj 10)   -   (845) 344-8279   -   unsolidly  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows3100 %5198 %
Neznámy00 %11.9 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   2148551853  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
MS Internet ExplorerNie3100 %3261.5 %
Google ChromeNie00 %1936.5 %
Neznámy?00 %11.9 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)1100 %9100 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Nosairi
    
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
    
Neznámý pôvod    

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
0 Kľúčové slováHľadaniePercentá

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
0 VýrazyHľadaniePercentá

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených0 / 3 Návštevy0 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
503Server busy8439.6 %461.61 KB
403Forbidden7033 %65.21 KB
534-202-3638Document Not Found (hits on favicon excluded)4722.1 %40.05 KB
303See other document94.2 %0
400Bad Request20.9 %1.76 KB
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - (929) 259-5372