Istnieje od 1991 roku

Jesteœmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Warszawie
nr ew. 2.14/00157/2011

Szkolenia, coaching, mediacje, doradztwo
dla firm oraz administracji publicznej

Szkolenia

  • Warsztaty mened¿erskie - zarz¹dzanie ludŸmi
  • Warsztaty biznesowe - obs³uga klienta, telewindykacja, sprzeda¿, negocjacje
  • Wizerunek urzêdu i urzêdnika - umiejêtnoœci osobiste i spo³eczne kadry urzêdniczej
  • Umiejêtnoœci osobiste i spo³eczne w rozwoju pracowników
  • Doskonalenie kompetencji trenerów i coachów
  • Integracja zespo³ów i organizacji

Doradztwo

  • Coaching indywidualny i zespo³owy
  • Assessment Centre w rekrutacji i ocenie
  • Ocena kompetencji
  • Mediacje w konfliktach osobistych i spo³ecznych

ASYLON Oœrodek Psychoedukacyjny spe³nia kryteria okreœlone w § 4, ust.1 pkt.1 i 2 Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 paŸdziernika 2010 r. w sprawie szczegó³owych warunków organizowania i prowadzenia szkoleñ w s³u¿bie cywilnej.


Wykonanie PCNT

ASYLON OP | tel/fax: 22 833 23 95 | kom. 509 17 42 44 | e-mail asylon@asylon.pl