หน่วยงานภายในกรมชลประทาน ส่วนกลาง


  à¸«à¸™à¹ˆà¸§à¸¢à¸‡à¸²à¸™à¹ƒà¸™à¸à¸£à¸¡à¸Šà¸¥à¸›à¸£à¸°à¸—าน ส่วนกลาง

Loading


 (918) 619-7171
 à¸à¸­à¸‡à¸à¸²à¸£à¹€à¸‡à¸´à¸™à¹à¸¥à¸°à¸šà¸±à¸à¸Šà¸µ
 à¸ªà¸³à¸™à¸±à¸à¸à¸Žà¸«à¸¡à¸²à¸¢à¹à¸¥à¸°à¸—ี่ดิน
 8157956711
 à¸ªà¸³à¸™à¸±à¸à¸šà¸£à¸´à¸«à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”การน้ำและอุทกวิทยา
 7346044847
 à¸ªà¸³à¸™à¸±à¸à¹€à¸„รื่องจักรกล
 à¸ªà¸³à¸™à¸±à¸à¸žà¸±à¸’นาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
 906-499-2448
 à¸ªà¸³à¸™à¸±à¸à¸‡à¸²à¸™à¸ˆà¸±à¸”รูปที่ดินกลาง
 à¸à¸­à¸‡à¸›à¸£à¸°à¸ªà¸²à¸™à¸‡à¸²à¸™à¹‚ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(815) 241-7255